Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży bear-mate.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) dotyczą sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej BEAR-MATE.COM („Strona”). OWS określają w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Strony.

1.2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem Strony, użytkownik musi: (a) mieć ukończone przynajmniej 18 lat;
(b) nabywać produkty jako konsument, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą); (c) posiadać zarejestrowane konto użytkownika ; oraz (d) postępować zgodnie z OWS.

1.3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Strony stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

 

2. Identyfikacja Sprzedawcy

2.1. Bear Matę Family P.S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Zielonej 18/9, 80-746 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000926614, NIP: 5833437976, REGON: 520175501 (dalej zwana „BMF”),

 

3. Produkty

3.1. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie dotyczą wyłącznie produktów kupowanych za jej pośrednictwem.

 

4. Ceny, opłaty z tytułu dostawy

4.1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena za produkty nie zawiera opłat za ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Sprzedawcę (np. dostawa). W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.

4.2. Informacje o cenie podane na Stronie internetowej są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez klienta z wykorzystaniem Konta użytkownika. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen na Stronie.

4.3. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny produktów i określona osobno na formularzu zamówienia. Informacje o cenach dostawy są dostępne na Stronie.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji, w tym liczba produktów, będą określane w osobnych warunkach promocji.

 

5. Składanie zamówienia

5.1. W celu złożenia zamówienia, klient powinien wybrać zamawiany produkt (kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka”) oraz podać zamawianą ilość. W celu złożenia zamówienia, klient zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszymi OWS; możemy również zwrócić się z prośbą o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, realizacja zamówienia może nie być możliwa.

5.2. W celu zakończenia procesu zamówienia, klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami.

5.3. Postanowienia umowy wynikające z OWS są utrwalone i udostępnione poprzez umieszczenie tego dokumentu na Stronie (i udostępnienie w procesie składania zamówienia). Klient składa zamówienie na produkty za pośrednictwem Strony po zaznaczeniu potwierdzenia zapoznania się z i akceptacji OWS, przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. W przypadku wybrania opcji płatności online Klient przekierowywany jest na platformę płatniczą PayU celem opłacenia zamówienia.

5.4. Po opłaceniu zamówienia lub w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem nastąpi nadanie do klienta maila potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez BMF.

Paragon fiskalny zostanie dostarczony klientowi wraz z produktem.

5.5. Po skompletowaniu przesyłki klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia.

5.6. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Sprzedawca zawiadomi o tym klienta (jeśli zostały pobrane od klienta płatności tytułem tego zamówienia, zostaną one niezwłocznie zwrócone). W przypadku wysłania do klienta informacji o braku zamówionych produktów, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.7. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS stanowiącymi jej integralną część.

6. Opcje zapłaty

6.1. Za produkty Klienci mogą zapłacić w formie przedpłaty dokonanej za pośrednictwem systemu płatności PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.payu.pl) lub – w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem – bezpośrednio u kuriera. W przypadku wybrania płatności przez PayU S.A. w procesie realizacji zamówienia zostaną Państwo przekierowani na tę stronę internetową. Proponujemy uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.payu.pl, w tym np. informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

6.2. Jeżeli Klient zdecyduje się na subskrypcje wybranych

produktów, to wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez PayU S.A z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za wybrane produkty oraz ich dostawę. Opłata będzie pobierana przez PayU S.A. raz w miesiącu (poza pierwszym miesiącem gdzie opłata zostanie pobrana za kolejny okres po 26 dniach od włączenia subskrypcji) na cztery dni przed początkiem nowego okresu subskrypcji. Subskrypcje można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach konta w zakładce subskrypcje.

6.3. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez PayU S.A. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz BMF.

6.4. Proces realizacji płatności realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.payu.pl (w tym co do dostępnych form płatności).

6.5 Klient może także zdecydować się na wybór opcji płatności za pobraniem. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do uiszczenia ceny zakupu produktu do rąk kurierka dostarczającego Klientowi produkt.

7. Dostawa

7.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przystąpimy następnego dnia roboczego.

7.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (www.dhl.pl) oraz InPost Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (www.inpost.pl). Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia z siedziby BMF.

7.3 Dostawy realizowane są na adres podany przez Klienta lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru spośród punktów odbioru dostępnych na Stronie.

7.4. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

7.5. Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy, które wyszczególnione są osobno na formularzu zamówienia (przed jego wysłaniem) i dowodzie dostawy.

7.6. Klient zostanie powiadomiony o spodziewanym terminie dostarczenia produktów.

7.7. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na rachunku nie są zgodne z produktami zawartymi w dostarczonej przesyłce, klient powinien bezzwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę na dane kontaktowe podane w punkcie 14 OWS.

8. Faktury

8.1. Akceptując niniejsze OWS Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych na Stronie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Z zastrzeżeniem art. 10.1 niniejszych OWS, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub inna osoba wskazana przez klienta do odbioru w jego imieniu) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

9.2. Rekomendujemy składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, chociaż nie jest to obowiązkowe; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych OWS jako załącznik nr 2 (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone mailowo na adres email misiek@bear- mate.com. Koszty przesłania oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

9.4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do odesłania do BMF otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres BMF, ul. Zielona 18/9, 80-746 Gdańsk. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 9.5 – lecz ponosi je klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

9.5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w art. 9.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).

9.6. Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

9.8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi powyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz BMF podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

9.9. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem Strony oraz z zastrzeżeniem art. 9.10

9.10. Informujemy, że znaczna część produktów sprzedawanych za pośrednictwem Strony po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to np. środków spożywczych, suplementów diety).
W przypadku takich produktów, jeżeli zostały dostarczone Państwu w zapieczętowanym opakowaniu i jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, określone powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta. Na Stronie znajduje się informacja, w przypadku których produktów nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia opakowania po ich dostarczeniu.

10. Odpowiedzialność BMF za wady produktów

10.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są
uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

10.2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłanie na adres BMF, ul. Zielona 18/9, 80-746 Gdańsk wraz
z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: misiek@bear- mate.com (w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). W reklamacji prosimy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię rachunku dokumentującą zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba, że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony.

10.3. O wynikach reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji BMF. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedawcy w wyżej określonym

terminie, uznaje się, że żądanie z rękojmi zostało uznane za uzasadnione.

10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną niezwłocznie wymienione
na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów klient
nie otrzyma niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić
od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

10.5. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę
albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

10.6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu klientowi. Jeżeli określony przez producenta termin przydatności danego produktu kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady tych produktów stwierdzone przed upływem tego terminu.

10.7. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w terminach określonych w przepisach prawa,
w szczególności w art. 568 Kodeksu cywilnego.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

11.1. Do niniejszych OWS stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

11.2. W razie zaistnienia sporu klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Ponadto w razie sporu użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/. Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail: misiek@bear-mate.com

12. Uprawnienia BMF

12.1. Zwracamy uwagę, że możemy dokonać zmiany postanowień niniejszych OWS, przy czym zastosowanie ma wersja OWS obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. W trakcie składania zamówienia klientom udostępniana jest za pośrednictwem Strony aktualna wersja OWS.

Kontakt

13.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat naszych produktów i zamówień składanych
za pośrednictwem Strony, klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres misiek@bear-mate.com. Jeśli masz pytania odnośnie do złożonego zamówienia, pomocne będzie podanie jego numeru.

Załączniki do OWS:

Załącznik nr 1– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

/miejscowość, data/

/imię i nazwisko/

/dane adresowe/

/kod pocztowy, miejscowość/

Bear Mate Family P.S.A.

ul. Zielona 18/9

80-746 Gdańsk

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży z dnia _________, której przedmiotem był ____________________________________,

numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury
VAT): ___________________________________________________________________________________________

data odbioru produktów – ______________________

.

Proszę o zwrot środków na konto: _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ Właściciel rachunku:

/podpis/

Prosimy o odesłanie towaru na adres: Bear Mate Family P.S.A., ul. Zielona18/9, 80-746 Gdańsk

[1] Uwaga: w przypadku braku podania numeru konta środki zostaną zwrócone tą samą metodą, którą konsument uiścił opłatę.

Macie Państwo także prawo skorzystania z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta